Đề án 1961 (giai đoạn 2016-2020) hướng tới phát triển đô thị bền vững

Đề án 1961 (giai đoạn 2016-2020) hướng tới phát triển đô thị bền vững

(Xây dựng) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Đề án 1961 “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2016-2020”.


Cán bộ, công chức lãnh đạo, chuyên môn sẽ được nâng cao năng lực quản lý xây dựng.

Đề ra các mục tiêu cụ thể

Để xây dựng và phát triển đô thị bền vững theo “Định hướng phát triển đô thị đến năm 2025 và tầm nhìn 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp cần được tiến hành thường xuyên và liên tục.

Ban chỉ đạo Đề án 1961 cần rà soát chỉnh sửa hoàn thiện 08 bộ tài liệu đã được Bộ Xây dựng ban hành theo hướng tinh gọn, thiết thực, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và nhu cầu của từng nhóm đối tượng học tập. Từng bước xây dựng, phát triển các chuyên đề trong chương trình theo hướng chuyên sâu đáp ứng các yêu cầu thực tế của xã hội, của từng địa phương như các vấn đề như: Cấp thoát nước và xử lý môi trường; Công trình xanh tiết kiệm năng lượng; Quản lý tài chính đô thị; Xây dựng năng lực cạnh tranh đô thị...

Ngoài ra, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn chức danh Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị các cấp. Xây dựng bổ sung yêu cầu kiến thức kỹ năng quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp để từ năm 2020 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thành hoạt động thường xuyên, bắt buộc. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sự cần thiết đào tạo bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho các địa phương.

Về tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Đề án sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng để hết năm 2018 đạt mục tiêu 100% cán bộ công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp thuộc các chương trình do Bộ Xây dựng thực hiện được đào tạo. Bồi dưỡng 50% cán bộ thuộc các chương trình do địa phương phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện, được đào tạo bồi dưỡng. Để phục vụ việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được hiệu quả thì cần

đầu tư cơ sở vật chất tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tại 03 miền để đáp ứng hoạt động đào tạo bồi dưỡng tiến tới hình thức như là hoạt động thường xuyên, bắt buộc. Đảm bảo các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo bồi dưỡng ,trong đó có nội dung phục vụ đào tạo trực tuyến E –learning.

Cần giải pháp hiệu quả

Để triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 được hiệu quả, Dự thảo Đề án cần có những giải pháp thực hiện thật hiệu quả. Trong đó, các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình tại liệu học tập Đề án cần phối hợp với các chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước thực hiện việc rà soát chỉnh sửa hoàn thiện 08 bộ tài liệu đào tạo bồi dưỡng. Lồng ghép với các chương trình dự án nâng cao năng lực của các tổ chức quốc tế: Unhabitat; Woldbank; ADB; Jica; Liên minh các đô thị... để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Đề án 1961.

Ngoài ra, tổ chức các hội nghị, hội thảo để tuyên truyền quảng bá tầm quan trọng, sự cần thiết của việc bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp. Lấy ý kiến các địa phương về sự cần thiết phải có cơ sở pháp lý để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và đô thị là hoạt động thường xuyên và bắt buộc.

Trong giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc triển khai Đề án. Cụ thể bao gồm các hoạt động: Phối hợp trong việc triệu tập học viên tham gia các lớp do Bộ Xây dựng thực hiện; Phối hợp trong việc tổ chức các lớp do Địa phương thực hiện. (Bộ Xây dựng hỗ trợ đào tạo 30% số lớp bằng ngân sách địa phương; địa phương tự tổ chức đào tạo 70% số lớp còn lại). Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều phối viên. Chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên sau khi Đề án kết thúc năm 2020. Tiếp tục đổi mới phương pháp học tập tích cực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Học tập trong nước kết hợp tham quan thực tế nước ngoài. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, nghiên cứu ứng dụng hình thức đào tạo trực tuyến E-learning. Thành lập trung tâm đô thị tiên tiến để làm cầu nối giữa các tổ chức quốc tế, các chuyên gia với các địa phương trong việc tư vấn phát triển đô thị cho các địa phương.

Ông Đỗ Viết Chiến - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho biết: “Quy hoạch hệ thống đô thị quốc gia Việt Nam với mục tiêu hướng tới phát triển bền vững cho hệ thống đô thị, Chính phủ đã ban hành rất sớm phê duyệt tổng thể với mục tiêu quản lý phát triển đô thị theo hướng phát triển bền vững. Để thực hiện được quy hoạch tổng thể, có thể nói cho đến nay, các chương trình, đề án mang tầm cỡ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt ban hành. Bao trùm lên trên hết là Đề án 1961, vì đây là đào tạo nguồn nhân lực. Đó là đề án rất quan trọng vì tất cả các đề án, chương trình về đô thị nếu không có con người thực hiện thì cũng không thể thực hiện được mục tiêu của Quốc gia đã đặt ra.

Việc Đề án 1961 chọn 8 đối tượng để đào tạo là phù hợp với hệ thống đô thị của Việt Nam nhằm giúp cho nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lý đô thị sát với thực tế hơn”. 

Theo Thành Luân/baoxaydung.com.vn

 
Tin khác
Đối tác